...omogoča gibanje na prostem, aktivno zaposlitev

...razvija občutek odgovornosti

Zeleni programi socialnega varstva v Evropi

Kmetijstvo in podeželske skupnosti v Evropi že od nekdaj sodelujejo pri razvijanju in pospeševanju različnih načinov in oblik solidarnosti, socialne pomoči in socialnega vključevanja.

Danes vse te dejavnosti združujemo pod okriljem zelenih programov socialnega varstva, ki so namenjeni skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, njihovi rehabilitaciji in vključevanju v večinsko družbo. Programi so namenjeni ljudem, katerih pogajalska moč je skromna zaradi različnih virov prikrajšanosti in ovir (ljudje z motnjami v duševnem zdravju in z motnjami v duševnem razvoju, zaporniki, odvisniki, otroci in mladostniki, begunci ipd.).

Posebna dodana vrednost zelenih programov socialnega in zdravstvenega varstva je možnost, da se prikrajšani člani družbe vključijo vanjo v vsakdanjem okolju, kjer je mogoče njihovo osebno zmožnost oceniti in povečati.  Kmetova prisotnost in sodelovanje z njim, kot tudi stiki z drugimi živimi bitji, domačimi živalmi in rastlinami, ter  prevzemanje odgovornosti zanje, so ključne značilnosti postopkov rehabilitacije, ki jih omogočajo zeleni programi socialnega in zdravstvenega varstva.

Širom Evrope lahko srečamo bogate tovrstne kmetijske izkušnje, podedovane iz preteklosti ali nastale nedavno, za katere je značilen poseben, smiseln odnos med kmetovanjem in socialnim vključevanjem. 

Velikokrat je do teh izkušenj prišlo spontano. Porodile so se iz trdnega osebnega etičnega prepričanja in pobude  njihovih pobornikov, ki so, pogosto osamljeni in nevidni, opravljali dejavnost, ki je v splošnem interesu.  K tej »nevidnost« prispevajo tudi pravno oziroma institucionalno neopredeljene podlage za izvajanje zelenih socialnih programov  tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU. Zaradi tega je te izkušnje tudi težko ovrednotiti.  

Vendar so zeleni programi socialnega in zdravstvenega varstva  nov, dinamičen scenarij, za katerega se zanima več deležnikov. V državah, kjer je področje pravno urejeno, se ti programi hitro razvijajo. 

Po eni strani je to posledica novega, pozitivnega zaznavanja  kmetijstva in podeželskih virov, ki vodi v vse večje zanimanje za koristne/pozitivne učinke naravnega okolja in kmetijskih krajin na družbeno, telesno in duševno blaginjo ljudi; zdravstvene ustanove se zanimajo za alternativne prakse, ki so bolj ukoreninjene v družbeni stvarnosti.

Po drugi strani predstavljajo zeleni socialni programi novo priložnost za kmete, ki tako lahko ponudijo nove, alternativne storitve in s tem popestrijo svoje poslovno področje, kot tudi svoje družbene vloge. 

Povezovanje kmetovanja in socialnih storitev lahko predstavlja za kmete tudi nov vir dohodka in hkrati izostri javno podobo kmetijstva ter prispeva k razvoju novih odnosov med podeželjem in mestom.

Kljub temu pa v večini evropskih držav zeleni programi socialnega in zdravstvenega varstva še niso urejeni v organiziran sistem. Bolj gre za sestavljanko, katere deli so  lokalne pobude prostovoljcev - zagnancev, ki niso deležne nikakršnih političnih ali institucionalnih podpor.

Očitno je napočil čas, da sprožimo proces izboljšav, ki lahko razširijo ponudbo socialnih storitev s pomočjo večnamenskih kmetij in povečajo njihovo kakovost. Oblikovanje sistema »zelenih programov socialnega varstva« je dolgoročen, razvojen proces več deležnikov, ki naj temelji na izkušnjah tistih pionirjev na podeželju, ki so tem zelenim programom utirali pot in jih pripeljali na današnjo raven.

Pri nadaljnjem razvoju in “normalizaciji” zelenih programov socialnega varstva pa moramo paziti, da se ne bi izgubili

 

izvorni duh in vrednote pionirjev, kot sta solidarnost in odgovornost, na katerih je temeljil dosedanji razvoj.

Očitno je, da oblikovanje novega institucionalnega okolja za zelene programe socialnega in zdravstvenega varstva zahteva kar največjo skrbnost, kar pomeni, da je potrebno v razpravo vključiti zelo različne deležnike, pri tem pa zagotoviti predvsem aktivno udeležbo preteklih in sedanjih nosilcev dejavnosti.

Kmetijstvo vsebuje solidarnost

Naša izhodišča

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform